Uppförandekod för våra leverantörer

Följande Code of cunduct hjälper till att säkerställa mänskliga arbetsförhållanden. Leverantörerna av våra kläder är skyldiga att underteckna och följa denna uppförandekod eller visa ett motsvarande eget dokument.

Överensstämmelse med lagar

Leverantörerna ska följa gällande nationella och internationella lagbestämmelser, särskilt arbets- och socialförsäkringslagarna. Där utöver måste denna uppförandekod följas, vilken föreskriver arbetsregler och sociala regler som utgår från ILO-konventioner, FN: s förklaring angående de mänskliga rättigheterna, FN: s konventioner om barns rättigheter och avskaffande av alla former av diskriminering av kvinnor.

Information och kommunikation

Leverantörerna ska göra uppförandekoden tillgänglig för alla anställda och ha en kontaktperson för frågor angående uppförandekoden.

Inspektion och granskning

Leverantörerna är medvetna om att kontroll av uppförandekodens krav kan ske utan föregående meddelande.

Arbetstimmar

En arbetsvecka består av högst 48 timmar och högst 12 övertidstimmar. Alla arbetstagare har rätt till minst en arbetsfri dag i veckan. Övertid ersätts i enlighet med gällande lagar eller vad som är vedertaget i branschen i regionen, beroende på vilket som är högst.

Inga barnarbeten

Alla anställda måste vara 15 år eller äldre och får inte vara föremål för offentlig skolplikt. Barnarbete är förstås förbjudet.

Tvångsarbete

All anställning måste baseras på fri vilja och utgå ifrån anställningspraxis som överensstämmer med nationella lagar.

Likvärdig behandling

Alla anställda ska behandlas rättvist och jämlikt. Det betyder att ingen anställd får diskrimineras eller favoriseras till följd av skillnader i politiska åsikter, kön, sexuell läggning, ras, religion, ålder, sociala förhållanden eller ställning i företaget.

Värdighet på arbetsplatsen

Mänskligt värde är heligt och måste därför respekteras på arbetsplatsen. Mobbning, fysiskt eller psykologiskt tvång och kränkande metoder är förbjudna.

Anställningsavtal

Arbetstagarna ska erhålla skriftligt avtal som dokumentation av sina anställningsförhållanden, datum och underskrift från både arbetstagaren och arbetsgivaren.

Lön

Ersättningen ska tillgodose de anställdas grundläggande behov och aldrig vara mindre än den minimilön som anges i lagstiftningen i det aktuella landet. Anställda måste erhålla alla förmåner som finns reglerade i nationell lagstiftning, såsom försäkringspremier, övertidsbetalningar, betalda helgdagar och semester. Olovliga och omotiverade löneavdrag och reduktion av lön som straff är inte tillåtet.

Arbetssäkerhet

Säkerheten på arbetsplatsen måste alltid garanteras. Det är arbetsgivarens skyldighet. I varje fall måste alla tillämpliga bestämmelser för arbetarskydd följas i det aktuella landet. Det samma gäller motsvarande lagstiftning om kontakt med farliga ämnen. Det är förbjudet att använda skadliga kemikalier. Samma regler gäller arbetsmiljö avseende ljudnivåer, brand, hygien, ventilation m.m. och boende för anställda när det erbjuds. Det ska finnas första hjälpen och evakueringsplaner. Förutom detta ska alla miljöskyddsåtgärder följas.

Föreningsfrihet

Arbetstagarna har rätt att vara med i facket eller andra arbetsrättsorganisationer och även till kollektiva förhandlingar enligt lokal lag.

 

Detta är en förenklad och förkortad text om uppförandekoden.

Vill du läsa mer ingående kan du hitta mer information här

Vill du även se vårt ekologiska sortiment kan du hitta det här.